Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: Michal Průcha Žižkova 200, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO: 037 827 35 zpracovával moje osobní údaje v rozsahu

  • jméno a příjmení
  • telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení

za účelem

Zpětného kontaktování ve věci objednávky poskytovaných služeb.

a to na dobu 5 let.

Pokud mi ještě nebylo 16 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji, že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.

Správce osobních údajů:

Michal Průcha Žižkova 200, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO: 037 827 35

Kontaktní údaje správce:

email: info@betonyprucha.cz, tel.: +420 733 557 727

Účel zpracování osobních údajů:

Zpětné kontaktování ve věci objednávky poskytovaných služeb.

Právní základ zpracování osobních údajů:

souhlas se zpracováním osobních údajů udělený z důvodu zpětného kontaktování ve věci objednávky poskytovaných služeb

Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovatelům datových záloh a právním a ekonomickým poradcům správce nebo zpracovatele osobních údajů.

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného průběhu objednávky. Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí dojít k realizaci objednávky poskytovaných služeb.

Informace správce osobních údajů:

OBECNÉ:

  • Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu 5 let, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu
  • máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
  • máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
  • máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
  • máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
  • můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci
  • kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním
  • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva.